Semifinal Results

Admitted to the final

YILAN ZHAO (P.R. China)

 

ZIYU LIU (P.R. China)

 

HANS SUH (Rep. of Korea)